Psycholog | Drukuj |

Od września psychologiem w naszej szkole jest pani mgr Elżbieta Domagała - Lisocka. W bieżącym roku szkolnym pracuje w następujących godzinach:

Dzień tygodnia

Godziny pracy -
placówka przy
ul. Miodowej 13a

Poniedziałek

----

Wtorek

7.30-12.00

Środa

7.30-9.30, 14.30-16.30

Czwartek

12.00-16.30

Piątek

----

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy
- placówka przy
ul. Miodowej 18

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

 ----

Środa

  ----

Czwartek

  ----

Piątek

 7.30-10.30

 Czym zajmuje się psycholog szkolny?

  1. Diagnozą trudności szkolnych, wspieraniem mocnych stron oraz rozwoju uczniów.
  2. Udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, trudnych poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami.

Pomoc taka może obejmować:

  • Redukcje niepokoju i lęków.
  • Kształtowanie pozytywnego postrzegania własnej osoby.
  • Rozwijanie kompetencji społecznych.
  1. Doradztwem i udzielaniem konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
  2. Prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  3. Pomocom rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości dziecka.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Psycholog współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz instytucja pozaszkolnymi (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna).

Kto może się zgłosić do psychologa szkolnego?

Uczeń:

- gdy ma trudności w nauce
- gdy nie czuje się w szkole bezpiecznie (ktoś mu dokucza, zastrasza, grozi)
- ma problemy w relacjach z innymi  rówieśnikami lub osobami dorosłymi
- martwi się sytuacją w domu rodzinnym
- ma problem i nie wie jak go rozwiązać

Rodzic:

- gdy niepokoi go zachowanie dziecka, jego wyniki w nauce
- chciałby lepiej zrozumie swoje dziecko

Nauczyciel:

- zauważa konflikty pomiędzy uczniami w klasie
- martwi się o swojego ucznia i jego zachowanie

 Zakres pracy psychologa pracującego z dziećmi z oddziałów gimnazjalnych

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie ucznia i uczestnictwo w życiu szkoły.

a) Ustalenie przyczyn zaburzeń w funkcjonowaniu dziecka

b) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego.

c) Pomoc uczniom z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzin dysfunkcyjnych.

d) Motywowanie uczniów do pracy nad sobą.

e) Rozpoznawanie mocnych stron uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo  w życiu szkoły.

a) Systematyczna ocena sytuacji wychowawczej  w szkole

b) Kontrola systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia.

c) Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności adaptacyjnych w szkole i w środowisku spowodowanych m. in. dojrzewaniem, przyjściem z innych szkół.

d) Budowanie pozytywnego klimatu szkoły sprzyjającego prawidłowemu funkcjonowaniu dziecka .

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

a) Pomoc uczniom z trudnościami w nauce (informowanie rodziców o działalności PPP, inicjowanie przeprowadzenia badań w PP-P).

b) Koordynowanie działaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

a) Szeroka informacja o zjawiskach nikotynizmu, narkomanii i alkoholizmu, dopalacze, uzależnienia behawioralne. Informowanie o problemie AIDS, promowanie tolerancji wobec osób chorych.

b) Profilaktyka agresji i przemocy.

c) Stała i systematyczna pedagogizacja rodziców na temat uzależnień.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym.

a) Współpraca z gronem pedagogicznym, personelem szkoły, organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.

b) Sporządzenie ewidencji uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

c) Ustalenie z rodzicami działań w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno- wychowawczych.

d) Informowanie uczniów, rodziców o objawach i skutkach niedostosowania społecznego.

e) Współdziałanie z przedstawicielami sądu, kuratorami, MOPS, PPP, KMP, OIK, OOW, ORPZ, UM, SM.

f) Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

a) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających relacje: rodzice - dziecko oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

b) Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami w przypadku występowania trudności wychowawczych.

c) Zwrócenie uwagi na realizację obowiązku rodzicielskiego wobec dzieci zaniedbanych i z rodzin dysfunkcyjnych.

d) Indywidualne kontakty w szkole z dziećmi dysfunkcyjnymi i ich rodzicami (w zależności od potrzeb).

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogiczne.

a) Spotkania Zespołu Nauczycielskiego, Zespołu Wychowawczego.

b) Koordynowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

c) Prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska