Plan pracy SU w roku szkolnym 2021/2022 Drukuj

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

w roku szkolnym 2021/2022

CELE   OGÓLNE

 1. Rozwijanie samorządności.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 3. Szerzenie znajomości  i podejmowanie działań na rzecz ochrony:
 • Praw Człowieka
 • Praw Dziecka
 • Praw Ucznia
 1. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału.
 2. Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych.
 3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności  za jednostki i grupy.
 4. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

 

Lp.

 

 Zadania

Sposób realizacji

 Odbiorcy i osoby odpowiedzialne

 Termin

 

I.

 

Rozwijanie samorządności

 

 1. Organizacja pracy samorządu:
 • Wybory samorządów klasowych,
 • Uruchomienie działalności SU.

 

Klasy I-VIII

Wychowawcy
Opiekunowie SU

 

IX

 

 1. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem

a)   Planu Działań Szkoły

b)  Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

c)   Propozycji uczniów.

 

Opiekunowie SU

Samorządy  klasowe

 


IX

      

 

 1. Przeprowadzenie wyborów do Rady SU i opiekunów :
 • Ogłoszenie terminu i regulaminu wyborów,
 • Zgłoszenie kandydatów do Rady SU,
 • Zebranie od kandydatów plakatów wyborczych
  i umieszczenie na tablicy SU,
 • Przygotowanie kart do głosowania,
 • Przeprowadzenie pogadanek dotyczących wyborów,
 • Przeprowadzenie wyborów,
 • Podsumowanie i ogłoszenie wyników na tablicy SU
  i stronie  internetowej,

 

 

Klasy I –VIII
Wychowawcy

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

IX

 

 

 

 

 1. Zebrania SU.

 

 

Rada SU

Samorządy klasowe Opiekunowie SU

 

2 razy w półroczu

 

 1. Powołanie Rady Wolontariatu.

Opiekunowie SU

IX

 

 1. Prowadzenie dokumentacji SU:

a)      protokoły zebrań SU,

b)      opracowanie planu pracy SU,

c)      opracowanie regulaminu wyborów, kart wyborczych.

 

Opiekunowie SU

Samorządy klasowe

 

 

Cały rok

 

 1. Przepływ informacji:

a)      komunikaty ustne,

b)      tablica informacyjna  SU,

c)      współpraca z wychowawcami,

d)     dziennik elektroniczny,

e)      współpraca z osobą prowadzącą stronę i internetową szkoły.

Opiekunowie SU
Rada SU

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

II.

 

Uczestniczenie w pracy szkoły, kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania, dbałość o mienie szkolne            i bezpieczeństwo w szkole.

 

 1. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy.

 Klasy I-VIII

 Cały rok

 

 1. Zapoznanie uczniów z:

a)  prawami i obowiązkami ucznia,

b)  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

c)  Kodeksem norm obowiązującym w szkole,

d) Programem wychowawczo-profilaktycznym.

 

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

 

 

IX

 

 

 

 

 3. Współpraca SU z:

a)  dyrekcją szkoły,

b)  pedagogiem i psychologiem szkolnym,

c)  wychowawcami klas,

d)  pracownikami obsługi i administracji,

e)  świetlicą szkolną,

f)   biblioteką szkolną,

g)  innymi organizacjami, klubami, kołami działającymi w szkole i poza szkołą.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Rada SU

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. Zaopiniowanie przez SU dokumentów szkolnych

 

             Rada SU

 

IX

 

      5.Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy:

- organizacja imprez klasowych (np. Wigilii, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka).

 Klasy I-VIII

Opiekunowie SU,

Wychowawcy klas

 

 

Cały rok

 

 

6.Podejmowanie prac społecznych na rzecz szkoły:

 - Marzycielska Poczta (Boże Narodzenie i Wielkanoc),
- akcje charytatywne  (Szkolne Koło Wolontariatu).

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

 

 

Cały rok

 

   7.   Współorganizacja uroczystości i wydarzeń szkolnych:
     - szkolne obchody Dnia Chłopaka,
     - szkolne obchody Dnia Kobiet,

     - wróżb andrzejkowych,

     - Pikniku Rodzinnego,

     - Dni Otwartych Szkoły,

     - Mikołajek na wesoło (LUB Tygodnia z Mikołajem w wersji zdalnej),

- Poczty walentynkowej,

- Rambitu Wiosennego,

- Rambitu z okazji Dnia Dziecka,

- dni tematyczne:

 • Dzień Kolorowych Skarpetek (Światowy Dzień Świadomości Autyzmu) 04.04,
 • Dzień Dyni – 03.11 (również w wersji zdalnej)
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – 19.11,
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 23.11 (lub Tygodnia Życzliwości w wersji zdalnej),
 • Dzień Pluszowego Misia – 25.11 (również w wersji zdalnej),
 • Dzień Krawata – 30.09,
 • Dzień Spódnicy – 08.03.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

Cały rok

 1. Współodpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i planowania życia szkoły:
  - skrzynka problemów
  - losowanie „szczęśliwego numerka”  - skrzynka pomysłów

 Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Wszyscy nauczyciele

 

 


Cały rok

III.

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

 Klasy I-VIII

Wszyscy n-le

     Cały rok

 

 1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, WOPR, Strażą Pożarną dotycząca zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

pedagog, psycholog

Wg terminów planu działań szkoły

 

 

 1. Udział w akcjach ekologicznych:
 • „Wigilia dla zwierząt w schronisku”,
 • „zbiórka surowców wtórnych,
 • „Sprzątanie Świata”,
 • obchody „Dnia Ziemi”.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Rada SU

Nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 1. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy.

Klasy I-VIII

Wszyscy n-le

Cały rok

 

IV.

Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji. Edukacja europejska, historia i kultura regionu

 

 1. Poczet Sztandarowy

- wybór pocztu sztandarowego

- przekazanie Sztandaru

-reprezentowanie Szkoły w uroczystościach miejskich

Klasy VIII

p. Beata Wojtalewicz,

wyznaczeni nauczyciele

           Cały rok

 

 

 

 

 1. Rozpowszechnienie elementów kultury regionalnej, tradycji i obyczajów poprzez zorganizowanie imprezy szkolnej dla całej społeczności uczniowskiej „Mikołajki na wesoło” oraz  wróżb andrzejkowych.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Rada SU

 

XI-XII

 

 

 

 1. Przygotowanie i udział w apelach obchodów rocznic historycznych, świąt kościelnych i państwowych:
  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20
  - uroczyste ślubowanie klas I

- Święto KEN
- Święto Odzyskania Niepodległości
- Święto Konstytucji 3 maja

- Światowy Dzień Praw Dziecka
- Dzień Książki
- jasełka

 

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

wyznaczeni n-le

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

 1. Propagowanie postaci patrona szkoły poprzez
  zorganizowanie:
  - Dnia Patrona,
  - konkursu „Świecić przykładem jak Tadeusz Kościuszko”.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU
klasy IV-VIII

 

IV

 1. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

-  wybuch II wojny światowej,

-  Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę,

-  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

-  Światowy Dzień Sybiraka,

-  Przekazanie betlejemskiego światełka pokoju.

 

Klasy IV-VIII

Opiekunowie SU, wyznaczeni n-le

Przedstawiciele SU

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

    7.  Pamięć o seniorach – byłych pracownikach szkoły

     -  zapraszanie na uroczystości szkolne.

     - pisanie kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego
        Narodzenia i Wielkanocy.

     - pamięć o tych, którzy odeszli- byłych pracownikach
        naszej szkoły.

Klasy IV-VIII

 Opiekunowie SU

 

 

 

 

 

       Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

 8. Pomoc ludziom chorym, biednym, potrzebującym

- włączanie się w akcje charytatywne, wolontariat
- współpraca z PCK,

- współpraca z Fundacją Portal FM,

- współpraca z Marzycielską Pocztą.

 

 

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

Cały rok

 9. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych poprzez wpajanie zasad właściwego zachowania się.

 Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

 

Cały rok

 

10. Pamiętamy o tych, którzy odeszli:
- Sprawowanie opieki nad Pomnikiem Ofiar Katynia – prace porządkowe zapalanie zniczy w związku ze świętami:
     - wybuchu II wojny światowej
     - Święto Zmarłych
     - rocznica zbrodni katyńskie

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas


Cały rok

VI.

Integracja społeczności szkolnej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej,

wyzwalanie inicjatyw                 i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność kulturalno – rozrywkowa:

a)   imprezy klasowe (wg planów wychowawców),

b)   imprezy ogólnoszkolne:

-     andrzejki,

-     walentynki,

-     Dzień Chłopaka,

-     Dzień Kobiet,

-     Dzień tematyczny w danym miesiącu.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

Wychowawcy, samorządy klasowe

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

 

 1. Zorganizowanie Rambitu Wiosennego.

Klasy IV-VIII
Opiekunowie SU

III

 

 1.  Nawiązanie współpracy z różnymi osobami w celu   promocji szkoły i pozyskania sponsorów poprzez akcję „Przyjaciel Szkoły”.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

 

 

      

 1. Akcje charytatywne:
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Marzycielska Poczta
 • Ratujmy Płockie Powązki
 • Akcje PCK
 • inne w miarę potrzeb.

 

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU
Rada SU

 

Wg kalendarza imprez

 

 

 1. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje filmów, spektakle.

Według wytycznych reżimu sanitarnego.

   Klasy I-VIII

 Wychowawcy klas

  

Cały rok

 

 

 

6.  Współpraca z biblioteką szkolną:

      - organizacja „Tygodnia Czytania” pod hasłem  „Wypożycz  książkę na ferie”

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU
n-le biblioteki

 

VII

Współpraca z UNICEF

 1. Członkostwo w „Klubie Szkół UNICEF”
 2. Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez UNICEF.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU
Rada SU

w miarę napływu informacji

VIII

Wdrażanie do zdrowej                i twórczej rywalizacji

 1. Współzawodnictwo w nauce - podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II półrocze podczas apelu.

Klasy I-VIII

Opiekunowie SU

wychowawcy klas, dyrekcja,

Cały rok

Opracowała:

Marzena Kowalska
Marzena Stupecka
Martyna Kochańska

W przypadku przeniesienia kształcenia stacjonarnego na kształcenie zdalne z powodu pandemii, odpowiednio działania Samorządu Uczniowskiego będą aktualizowane i realizowane w miarę potrzeb oraz z uwzględnieniem możliwości.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska