Plan pracy SU w roku szkolnym 2017/2018 Drukuj

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

w roku szkolnym 2017/2018

 CELE OGÓLNE

 1. Rozwijanie samorządności.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 3. Szerzenie znajomości  i podejmowanie działań na rzecz ochrony:
 • Praw Człowieka
 • Praw Dziecka
 • Praw Ucznia

5. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału.

6. Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych.

7. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności  za jednostki i grupy.

8. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

 

Lp.

 

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

Odbiorcy i osoby odpowiedzialne

 

Termin

 

I.

 

Rozwijanie samorządności

 1. Organizacja pracy samorządu:
 • Wybory samorządów klasowych.
 • Wybory przewodniczących sekcji SU.
 • Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

 

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Wychowawcy
Opiekunowie SU

 

 

IX

I

 

 1. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem

a)      Planu Działań Szkoły

b)      Priorytetów  Ministra Edukacji Narodowej

c)   Propozycji uczniów.

 

Opiekunowie SU

Samorządy  klasowe

 


IX

 

 

 

 

        

 1. Przeprowadzenie wyborów na  do SU i wyborów opiekuna :
 • Ogłoszenie terminu i regulaminu wyborów
 • Wybranie kandydatów do Rady SU z poszczególnych klas
 • Zebranie od kandydatów plakatów wyborczych
  i umieszczenie na tablicy SU
 • Przygotowanie kart do głosowania
 • Przeprowadzenie wyborów
 • Podsumowanie i ogłoszenie wyników na tablicy SU
  i stronie  internetowej

 

Klasy III –VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zebrania SU.

 

 

Klasy IV –VII

Opiekunowie SU

 

1 raz w miesiącu

 

 

 1. Prowadzenie dokumentacji SU:

a)  protokoły zebrań SU

b)  księgi finansowej.

 

Opiekunowie SU

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 1. Przepływ informacji:

a)  komunikaty ustne

b)  tablica informacyjna  SU

c)  współpraca z osobą prowadzącą stronę i internetową szkoły

Opiekunowie SU
Rada SU

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 1. Przystąpienie do projektu „Szkoła Demokracji”

 

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU
Rada SU

 

X-III

 

II.

 

Uczestniczenie w pracy szkoły, kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania, dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 

 1. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy.

 

 

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

 

Cały rok

 

 1. Zapoznanie uczniów z:

a) prawami i obowiązkami ucznia

b) Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

c) Kodeksem norm obowiązujących w szkole

d) Programem wychowawczo-profilaktycznym

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

 

 

IX

.

 

 

 

 

 1. Współpraca SU z:

a) dyrekcją szkoły

b) pedagogiem szkolnym

c) wychowawcami klas

d) pracownikami obsługi i administracji

e)świetlicą szkolną

f) biblioteką szkolną

g)innymi organizacjami, klubami, kołami działającymi w szkole i poza szkołą

       4. Zaopiniowanie przez SU dokumentów szkolnych

 

 

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

 

 

 

 

             Rada SU

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 1. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy:

- organizacja imprez klasowych (np. Wigilii, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Matki)

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU,

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 

 

 

 1. Podejmowanie prac społecznych na rzecz szkoły w systemie „Gospodarz Szkoły”:

IVA - Wybory „Najsympatyczniejszej koleżanki”
IVB - Marzycielska Poczta (Wielkanoc)
IVC - Marzycielska Poczta (Boże Narodzenie)
VA - wróżby andrzejkowe

VB - stoisko podczas Pikniku Rodzinnego
VC - Zbieramy pluszaki - akcja charytatywna na rzecz dzieci
VIA - przygotowanie montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Sybiraka
VIB - „Wigilia dla zwierząt w schronisku”
VIC - Czytamy młodszym w ramach „Tygodnia Czytania”
VIIA - „Kartka dla Powstańca”
VIIB - Wybory „Najsympatyczniejszego kolegi”
VIIC - Szkolne walentynki

Klasy IV-VII
Opiekunowie SU,

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

6. Podejmowanie działań kulturalno – rozrywkowych np.

- organizacja dyskotek szkolnych

Klasy gimnazjalne
Opiekunowie SU
Rada SU

Cały rok

7.  Współorganizacja imprez szkolnych:
- Pikniku Rodzinnego,
- Dni Otwartych Szkoły,
- Mikołajek na wesoło,
- Poczty walentynkowej,
- wróżb andrzejkowych,
- Wiosennego Festiwalu Talentów

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

Cały rok

 1. Udział przedstawicielu SU w klasyfikacyjnych radach semestralnych w celu zaopiniowania ocen z zachowania.

Rada SU

 

I, VI

 1. Współodpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i planowania życia szkoły:
  - skrzynka problemów
  - losowanie „szczęśliwego numerka”

 Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Wszyscy nauczyciele

 

 

 


Cały rok

III.

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

 

      Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Wszyscy n-le

     Cały rok

 

 

 1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, WOPR dotycząca zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy,   przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

pedagog, psycholog

Wg terminów planu działań szkoły

 

 1. Udział w akcjach ekologicznych:
 • „Wigilia dla zwierząt” w schronisku’
 • zbiórka surowców wtórnych
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Tropiciele odpadów”
 • obchody „Dnia Ziemi”
 • udział w programie „Trzymaj formę”.

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Rada SU

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 1. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy (ukwiecanie).

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Wszyscy n-le

Cały rok

IV.

Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji. Edukacja europejska, historia i kultura regionu

 

 1. Poczet Sztandarowy

- wybór pocztu sztandarowego

- przekazanie Sztandaru

-reprezentowanie Szkoły w uroczystościach miejskich

Klasy VII
i klasy III gimnazjalne

p. Paweł Grabowski

 

           Cały rok

 

 

 

 1. Rozpowszechnienie elementów kultury regionalnej, tradycji i obyczajów poprzez zorganizowanie imprezy szkolnej dla całej społeczności uczniowskiej „Mikołajki na wesoło” oraz  wróżb andrzejkowych.

Klasy I-VII
i klasy gimnazjlane

Opiekunowie SU

Rada SU

XI-XII

 

 1. Przygotowanie i udział w apelach obchodów rocznic historycznych, świąt kościelnych i państwowych:
  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17
  - uroczyste ślubowanie klas I
  - Polski Wrzesień
  - Święto Odzyskania Niepodległości
  - Święto Konstytucji 3 maja

- Dzień Papieski
- Dzień Książki
- Jasełka

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Wyznaczeni n-le

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

 1. Propagowanie postaci patrona szkoły poprzez
  zorganizowanie:
  - Dni Patrona,
  -konkursu „Świecić przykładem jak Tadeusz Kościuszko”,
  -nocnej zabawy  w szkole pod hasłem
  „W poszukiwaniu ducha Tadeusza Kościuszki”

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne
Opiekunowie SU
klasy IV-VII

 

 

Klasy VI

 

IV

 1. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

- wybuch II wojny światowej

- odzyskanie niepodległości przez Polskę

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Dzień Sybiraka

- Przekazanie betlejemskiego światełka pokoju

 

Klasy IV-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU, wyznaczeni n-le

Przedstawiciele SU

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 7. Pamięć o seniorach – byłych pracownikach szkoły

 - zapraszanie na uroczystości szkolne

 - pisanie kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego  Narodzenia i Wielkanocy

 - pamięć o tych, którzy odeszli- byłych pracownikach naszej szkoły

Opiekunowie SU

 

 

 

 

 

       Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

 1. Pomoc ludziom chorym, biednym, potrzebującym

- włączanie się w akcje charytatywne, wolontariat
- współpraca z PCK

- współpraca z Fundacją Portal FM

 Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Rada SU

 

Cały rok

 1. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych poprzez wpajanie zasad właściwego zachowania się.

 Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

 

Cały rok

 

 

 1. Pamiętamy o tych, którzy odeszli:
  - Sprawowanie opieki nad Pomnikiem Ofiar Katynia – prace porządkowe zapalanie zniczy w związku ze świętami:

     - wybuchu II wojny światowej

     - Zmarłych

     - rocznica zbrodni katyńskiej

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

 

 


Cały rok

 

VI.

Integracja społeczności szkolnej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej, wyzwalanie inicjatyw    i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność kulturalno - rozrywkowa

a)      imprezy klasowe (wg planów wychowawców)

b)      imprezy ogólnoszkolne

-   dyskoteki

-   Zabawa karnawałowa

-   andrzejki

-   walentynki

-   Dzień Chłopaka

-   Dzień Kobiet

-   Dzień tematyczny w danym miesiącu

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

Wychowawcy, samorządy klasowe

 

 

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zorganizowanie Wiosennego Festiwalu Talentów

Klasy IV-VII
Opiekunowie SU

III

 

 1.  Nawiązanie współpracy z różnymi osobami w celu   promocji   szkoły i pozyskania sponsorów poprzez akcję „Przyjaciel  Szkoły”

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

 

 

       

 

 

 1. Akcje charytatywne:
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Marzycielska Poczta
 • udział w zbiórce monet „Zbieracze złota”
 • inne w miarę potrzeb.

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU
Rada SU

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 1. .Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje filmów, spektakle.

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

            Wychowawcy klas

Cały rok

 

6.  Współpraca z biblioteką szkolną:

 - organizacja „Tygodnia Czytania” pod hasłem „Wypożycz  książkę na ferie”

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne
Opiekunowie SU
n-le biblioteki

 

VII

Współpraca z UNICEF

 1. Członkostwo w „Klubie Szkół UNICEF”
 2. Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez UNICEF.

Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU
Rada SU

w miarę napływu informacji

VIII

Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

 1. Współzawodnictwo w nauce - podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II semestr podczas apelu

 Klasy I-VII
i klasy gimnazjalne

Opiekunowie SU

wychowawcy klas, dyrekcja,

Cały rok

 Opracowała: Elżbieta Kaźmierska, Marzena Kowalska, Edyta Reńska, Marzena Stupecka, Ewa Witecka

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 13a,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sp17.plock@gmail.com

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska