Stypendia Drukuj
 • Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie

  Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
  w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

        I.   Postanowienia ogólne

  1. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zwane w dalszej części stypendiami, przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu każdego półrocza.
  2. Uczeń może mieć przyznane równocześnie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.
  3. Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:

  a)      za pierwsze półrocze – nie później niż do 31 marca;

  b)      za drugie półrocze – we wrześniu następnego roku szkolnego.

  1. Liczbę stypendiów oraz ich wielkość określa organ prowadzący Szkołę.
  2. Stypendiów za drugie półrocze nie otrzymują absolwenci Szkoły.
  3. Liczba stypendiów za osiągnięcia sportowe może wynosić do 20% ogólnej liczby wszystkich stypendiów przyznanych Szkole. W sytuacji nie spełnienia przez uczniów wymagań określonych do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe, powiększają one liczbę stypendiów za wyniki w nauce.
  4. Korzystanie przez ucznia ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie ma wpływu na przyznanie stypendium.
  5. Wnioski o stypendia kierowane są za pośrednictwem wychowawców klas do komisji stypendialnej, powołanej przez Dyrektora Szkoły.

      II.  Stypendium za wyniki w nauce

  1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki w nauce oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
  2. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas I – III oraz uczniom klas IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki.
  3. Stypendium za wyniki w nauce uzyskują uczniowie z najwyższą średnią ocen w Szkole.
  4. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5.
  5. W przypadku równorzędnych średnich ocen klasyfikujących ucznia do otrzymania stypendium, przyznaje się je temu uczniowi, który spełni warunki w następującej kolejności:

  a)      uzyskał wyższą ocenę zachowania; 

  b)      nie uzyskał ocen dostatecznych;

  c)      uzyskał wyższą średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski;

  d)      uzyskał większą ilość ocen celujących;

  e)      uzyskał większą ilość ocen bardzo dobrych;

  f)       posiada osiągnięcia w konkursach przedmiotowych;

  g)      reprezentuje Szkołę w pozaszkolnych działaniach społecznych.

  6. W sytuacjach wątpliwych komisja kieruje się opinią wychowawcy klasy i podejmuje ostateczną decyzję. 

   III.   Stypendium sportowe

  1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
  2. Uczeń może uzyskać stypendium za osiągnięcia sportowe, jeśli uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania.
  3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się bez względu na średnią ocen.
  4. Uwzględniane będą jedynie osiągnięcia ucznia na rzecz Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku (przynależność do klubów sportowych oraz występy w kadrach wojewódzkich i narodowych nie są brane pod uwagę).
  5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III.
  6. Osiągnięcia indywidualne będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przed zespołowymi.
  7. W przypadku gier zespołowych zawodnicy mogą być rozpatrywani indywidualnie.
  8. W przypadku równorzędnych osiągnięć sportowych kwalifikujących ucznia do otrzymania stypendium, pierwszeństwo ma uczeń, który:

  a)      bierze udział w zawodach sportowych wyższych rangą;

  b)      uzyskał wyższe miejsce w klasyfikacji zawodów;

  c)      prezentuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych.

  9. W sytuacjach wątpliwych komisja kieruje się opinią wychowawcy klasy oraz nauczyciela wychowania fizycznego i  podejmuje ostateczną decyzję. 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska