Regulamin świetlicy szkolnej Drukuj

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu podania danych osobowych (nazwisko, klasa) i zapisania obecności w dzienniku zajęć.

2. Wychowawcy nie podnoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo wychowanków, którzy nie zgłosili się w danym dniu do świetlicy.

3. Opiekę nad uczniami wychowawcy sprawują od chwili zgłoszenia się dziecka do świetlicy, jednak nie dłużej niż do godz. 16:10.

4. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawców świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

5. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.

6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek dbania o wyposażenie świetlicy.

7. Za zaginione lub zniszczone przedmioty przyniesione z domu (telefony komórkowe, MP3, zabawki), świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

8. Dzieci przebywające w świetlicy zostają zapoznane przez wychowawców z zasadami BHP, regulaminem korzystania z obiektów sportowych.

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia.

10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawców świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy przez osoby trzecie.

12. Uczniowie samodzielnie wracający ze świetlicy do domu, zobowiązani są do okazania pisemnego oświadczenia rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska