DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ? Drukuj

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie” powiedziała Maria Grzegorzewska, wielka orędowniczka praw osób niepełnosprawnych.

Możemy wiele nauczyć się od niepełnosprawnych, przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, poszanowania dla zdrowia i pracy jaką codziennie muszą wkładać w to, by znaleźć swoje miejsce w świecie.

Przed paru laty, kiedy narodziła się w naszej szkole integracja (2011r.), rozpoczął się etap, w którym słowa te znalazły pełne urzeczywistnienie.

W naszej szkole klasy integracyjne funkcjonują na poziomie klas pierwszych i piątych. Są to oddziały, do których uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdego dnia z uczniami pracuje dwóch nauczycieli.

W klasie pierwszej jest to nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający, który wspiera rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; zaś w klasie piątej- są to nauczyciele poszczególnych przedmiotów i nauczyciel wspomagający.

Dzieci w klasie integracyjnej:

  • uczestniczą w życiu szkoły na tych samych prawach co dzieci z klas ogólnych: biorą udział  w konkursach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, specjalistycznych, kołach zainteresowań,
  • realizują taki sam program nauczania jak dzieci w klasach ogólnych (uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne realizują ten program  dostosowany do ich możliwości),
  • podlegają ocenianiu w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania (uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne są oceniani indywidualnie),
  • mają takie same szanse na osiąganie wysokich wyników w nauce (często nawet przodują w klasyfikacji).

Bycie uczniem klasy integracyjnej daje niepowtarzalną szansę rozwoju społeczno-emocjonalnego pod okiem nauczyciela oraz pedagoga specjalnego. Dzieci podczas zabawy i nauki wspierają się nawzajem, uczą się akceptacji, wspólnego rozwiązywania zadań, dostrzegania swoich mocnych i słabych stron. Mała wspólnota, która się dzięki temu tworzy to obraz społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest inny, ale każdy tak samo zasługuje na szacunek dla swojej odmienności. Niezwykle istotny jest więc świadomy i dobrowolny wybór Rodziców posyłających swoje dziecko do klasy integracyjnej. Jest on bowiem gwarantem udanej współpracy w dobrych i trudnych momentach.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska