Regulamin samorządu uczniowskiego Drukuj

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 działającego w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

 

 1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ucznia służącym rozwiązywaniu problemów społeczności szkolnej i działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawi-cieli do Rady SU w głosowaniu równym , tajnym i powszechnym. ( w wyborach bierze udział po  dwóch przedstawicieli z klasy, którzy zostali wyłonieni drogą głosowania w swoich zespołach klasowych)
 3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  • ogólne zebrania uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17
  • Zarząd Samorządu Uczniowskiego
  • przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 5. Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe, które tworzą zespoły uczniowskie danej klasy. Samorząd Klasowy wybiera swoich przedstawicieli w głosowaniu równym i powszechnym.
 6. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  • przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  • zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
  • sekretarz Samorządu Uczniowskiego
  • Rzecznik Praw Ucznia
 7. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają przedstawiciele Samorządów Klasowych (dwóch wytypowanych podczas wyborów w swoich zespołach klasowych) na ogólnym zebraniu.
 8. Samorząd działa kolegialnie, zebrania Rady zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeb na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu. Zebrania są protokołowane.
 9. Przedstawicielami Samorządów Klasowych współdziałających z Zarządem są:
  • przewodniczący Samorządu Klasowego
  • zastępca Przewodniczącego Samorządu Klasowego
  • skarbnik
 10. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zwołuje posiedzenie Rady i je prowadzi.
 11. W Samorządzie Uczniowskim działają następujące sekcje:

·        kulturalno-oświatowa

·        multimedialno - fotograficzna

·        samopomocy koleżeńskiej

·        turystyczna

·        kronikarska

·        radiofoniczna

·        plastyczna

 1. W posiedzeniach Rady SU mogą brać udział:
  • dyrektor szkoły
  • nauczyciele i pracownicy administracji szkoły
  • rodzice (przedstawiciele Rady Rodziców)
  • przedstawiciele Samorządu Terytorialnego
  • przedstawiciele organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły
  • duchowieństwo i inne osoby
 2. Rada SU prowadzi następującą dokumentację:
  • książkę protokołów
  • kronikę szkoły
 3. Samorząd Uczniowski poprzez swoje Organa może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  • prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów
  • prawo do jasnej, umotywowanej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej    oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z innymi Organami Szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 4. Do zadań SU należy:
  • pobudzanie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
  • współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki
  • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
  • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji
  • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar
  • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich
  • organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cle całej społeczności uczniowskiej
  • dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU
 5. Samorząd Uczniowski udziela Dyrektorowi Szkoły opinii o pracy nauczyciela podlegającego ocenie wg określonych warunków:
  • ocenianie uczniów-przestrzeganie zasad oceniania
  • przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka
  • oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze na klasę
  • posiadanie następujących cech:

Ø      takt, życzliwość, obiektywizm, sprawiedliwość

Ø      umiejętność przekazywania wiedzy

Ø      umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów

 troska o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia

 1. Samorząd uczniowski opracowuje plany pracy na dany rok szkolny.
 2. Kadencja Rady SU trwa jeden rok szkolny.
 3. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady SU
 4. Zmiany w składzie Rady SU mogą być dokonywane tylko wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach na zebraniu Rady i Samorządów Klasowych.
 5. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na zebraniu Rady SU po zasięgnięciu opinii Organów Pomocniczych i innych Organów Szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki,  ul Miodowa 18,  09 - 400 Płock,  tel. 24 366 25 60, e-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl

Redaktor serwisu: Marzena Kowalska